* چند بيت شعر دل نشين *

 
 

به نام آنكه عشق را در وجود عاشقان نهاد

 

گر آن مه را وفا بودي چه بودي        ورش ترس از خدا بودي چه بودي

دمي خواهم كه با او خوش بر آيم       اگر او را رضا بودي چه بودي

دام را از لبش بوسيست حاجت          گر اين حاجت روا بودي چه بودي

اگر روزي بلطف آن پادشا را            نظر با اين گدا بودي چه بودي

خرد گر گرد من گشتي چه گشتي       و گر صبرم بجا بودي چه بودي

به وصلش گر پيمان بينوا را              سعادت رهنما بودي چه بودي

 

 

 

ديدي اي ماه كه شمع شب تارم نشدي        تا نكشتي ز غمم شمع مزارم نشدي

بيخبر از من رفتي و اين دردم كشت         كه خبردار ز دشواري كارم نشدي

روي بر تافتي و پشت و پناه دل من          نشدي كز همه رو,  رو به تو آرم نشدي

زاريم ديدي و آنقدر تغافل كردي              كه خبردار ز حال دل زارم نشدي

غافل از ياد تو بودم كه نگشتي يارم ؟       يا بديدي كه غم روي تو دارم نشدي

ياد آن عهد كه از يكدلي  و يكجهتي          لحظه اي دور ز آغوش و كنارم نشدي

گفتي آرام ندارد دل پيمان بي من             چه كنم؟ مايه آرام و قرارم نشدي

بازهم مهر تو من پرورم اندر دل تنگ    گرچه عمري به تو دل بستم و يارم نشدي

 

 

دوستان خوش باشيد ...

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - PeYMaN SaFaRI
yahoo
Address Book · Bookmarks · Briefcase · Business Finder · Calendar · Cars · Chat · Groups · Companion · Games · Greetings · Geocities · Finance Jobs · Mail · Mobile · Messenger · Music · My Yahoo! · News · Photos · Property · Shopping · Sports · Stock Quotes · TV · Travel · Weather · more...HELLO, WELCOME TO MY SITE


 

frexplorer blog

Set As HomePage