* چند بيت شعر دل نشين *

 
 

یک شب بیا ستاره بریزم به پای تو               ای آفتاب من همه چیزم فدای تو

بر تن ما نکند آتش دوزخ اثری               چون به آتشکده مهر شما سوخته ایم

صدهزاران کیمیا حق آفرید                            کیمیایی همچو تو عالم ندید

تو رفته ای که بی من تنها سفر کنی         من مانده ام که بی تو شبها سحر کنم

تو رفته ای که عشق من از سر به در کنی       من مانده ام که عشق تو را تاج سر کنم..

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ است

دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد

دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد

دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد

دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده

دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است

دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است

دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است

دلم برای کسی تنگ است که محرم اسرار است

دلم برای کسی تنگ است که راهنما و امید زندگیم است

دلم برای کسی تنگ است که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ دل تنگی هایم است

دلم خیلللللللللللللللللللللللییییییییییییییییی تنننننننننننگ استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

دلم برای تو تنگ است

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢ دی ،۱۳۸۸ - PeYMaN SaFaRI
yahoo
Address Book · Bookmarks · Briefcase · Business Finder · Calendar · Cars · Chat · Groups · Companion · Games · Greetings · Geocities · Finance Jobs · Mail · Mobile · Messenger · Music · My Yahoo! · News · Photos · Property · Shopping · Sports · Stock Quotes · TV · Travel · Weather · more...HELLO, WELCOME TO MY SITE


 

frexplorer blog

Set As HomePage